सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
21 प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
3 months ago
ऐन
22 सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५
3 months ago
ऐन
23 सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५
3 months ago
ऐन
24 सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५
3 months ago
ऐन
25 सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६
3 months ago
ऐन
26 आर्थिक ऐन (पहिलाे संशोधन) २०७५
3 months ago
ऐन
27 प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१
3 months ago
ऐन
28 हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
4 months 1 week ago
नियम
29 प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५
4 months 1 week ago
ऐन
30 प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६
4 months 1 week ago
नियम