राजपत्र

शिर्षक दस्तावेज मिति
राजपत्र ढाँचा 2019-08-14
प्रदेश नामाकरण 2019-08-14
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन, २०७६.pdf 2019-08-07
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६.pdf 2019-08-07
कानून तर्जुमा सुझाव समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ कानून तर्जुमा सुझाव समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf 2019-08-02
आर्थिक ऐन, २०७६ आर्थिक ऐन २०७६.pdf 2019-07-18
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५.pdf 2019-07-18
प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 2019-07-18
सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५.pdf 2019-07-18
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५_1.pdf 2019-07-17
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५_0.pdf 2019-07-17
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६.pdf 2019-07-17
आर्थिक ऐन (पहिलाे संशोधन) २०७५ आर्थिक ऐन(पहिलो संशोधन) २०७५.pdf 2019-07-17
प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१ प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१first_1.pdf 2019-07-07
हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 2019-06-27