शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश र स्थानीय तहबीच(समन्वय तथा विवाद समाधान)ऐन २०७९ प्रदेश र स्थानीय तहबीच(समन्वय तथा विवाद समाधान)ऐन २०७९.pdf 2023-01-09
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(पहिलो स‌ंशोधन)ऐन २०७९ अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान(पहिलो स‌ंशोधन)ऐन २०७९.pdf 2023-01-09
अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली २०७९ अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली २०७९.pdf 2023-01-09
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन नियमावली.pdf 2023-01-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन २०७९.pdf 2023-01-01
आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०७९ आर्थिक कार्यविधि तथा वितीय उत्तरदायित्व सम्बन्धि ऐन २०७९.pdf 2023-01-01
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९.pdf 2023-01-01
प्रदेश सभा वैठक आह्वान सम्बन्धी जरुरी सूचना प्रदेश सभा वैठक आह्वान सम्बन्धी जरुरी सूचना.pdf 2023-01-01
सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन.pdf 2022-12-16
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९ सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन.pdf 2022-12-16
बिदा सम्बन्धी राजपत्र बिदा सम्बन्धी सूचना.pdf 2022-09-02
अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना । प्रदेश राजपत्र, खण्ड ६, संख्या ७, २०७९ भाद्र ९ गते अतवारी पर्व बिदाको मिति संशोधन गरिएको सूचना २.pdf 2022-08-25
२०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी संशोधित सूचना 2022-06-30
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८.pdf 2022-06-09
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८.pdf 2022-06-09