शिर्षक दस्तावेज मिति
आर्थिक ऐन (पहिलाे संशोधन) २०७५ आर्थिक ऐन(पहिलो संशोधन) २०७५.pdf 2019-07-17
प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१ प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१first_1.pdf 2019-07-07
हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 2019-06-27
प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf 2019-06-27
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६.pdf 2019-06-27
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 2018-12-28
विनियोजन ऐन २०७५ विनियोजन ऐन २०७५.pdf 2018-12-28
प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४ karyasampadan_niyamawali.pdf 2018-12-28
प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ karyabibhajan.pdf 2018-12-28
प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४.pdf 2018-12-28
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन, २०७४ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन २०७४.pdf 2018-12-28
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 2018-12-27
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075.pdf 2018-12-27
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन, २०७५ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन 2075.pdf 2018-12-27
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 2018-12-27