विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी कार्यशालाको झलकहरु