अान्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुचना