शिर्षक दस्तावेज मिति
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन, २०७५ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन 2075.pdf 2018-12-27
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 2018-12-27
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 2018-12-27
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 2018-12-27
प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 2018-12-27
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन 2075.pdf 2018-12-27
आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) 2075.pdf 2018-12-27
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2018-12-27
कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७५ कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धीक़ ऐन २०७५.pdf 2018-12-27
स्थानीय तहकाे कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन , २०७५.pdf 2018-12-26
विनियोजन ऐन २०७५ विनियोजन ऐन २०७५.pdf 2018-12-25
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 2018-12-25