शिर्षक दस्तावेज मिति
RFP document for Risk Mapping of all Nine Districts of Sudurpaschim Province SRFP for Risk Mapping Final - 077_78 March 7.pdf 03/10/2021 - 11:52
प्रदेश विभुषणको लागि सिफारिस पठाउने सम्बन्धी सूचना प्रदेश विभुषणको लागि सिफारिस पठाउने सम्बन्धी सूचना.pdf 01/31/2021 - 13:49
परामर्श सेवाका लागि सूचिकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना सूचिकृत सम्बन्ध.pdf 01/28/2021 - 11:24
२०७७ सालको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सुचना 07/15/2020 - 16:48
Invitation for e-bidding 01/07/2020 - 12:01
Invitation for Bids IMG_20191021_0001.pdf , IMG_20191021_0002.pdf 10/21/2019 - 16:55
जानकारी सम्बन्धमा ऐेन र नियमहरु१११.pdf 09/29/2019 - 12:44
प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको १२ औं बैठकको निर्णय सम्बन्धमा 09/19/2019 - 10:39
आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण 08/18/2019 - 13:46
आ.व. 2075/076 मा विभिन्न फर्महरुलाई भुक्तानी भएको मु.अ.कर विवरण तथा कट्टा गरी दाखिला गरिएको अग्रिम आयकर विवरण 08/18/2019 - 13:34