शिर्षक दस्तावेज मिति
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ प्रदेश सभा नियमावली, २०७४.pdf 2020-03-01
प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५ प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ,२०७४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ,२०७४.pdf 2020-03-01
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
गाउँ सभा तथा नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५ गाउँ सभा तथा नगरसभा (कार्य सञ्चालन) ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५ कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५ आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५.pdf 2020-03-01
सुदूरपश्चिम पंदेशकाे सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन 2019-12-23
राय परामर्श तथा सुझाव सङ्कलनको लागि रेडियो, एफ.एम. तथा टेलिभिजन ऐन radio, fm and telivision act.docx 2019-12-23
केही प्रदेश ऐन संसाेधन गर्न बनेकाे विधेयक २०७६ 2019-10-17
केही प्रदेश ऐन संसाेधन गर्न बनेकाे विधेयक २०७६ 1_3.pdf , 2_3.pdf , IMG_20191017_0001_4.pdf , IMG_20191017_0002_4.pdf , IMG_20191017_0003_4.pdf 2019-10-17
सुदूपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्रन गर्न वनेकाे विधेयक IMG_20191017_0001.pdf , IMG_20191017_0002.pdf , IMG_20191017_0003.pdf , IMG_20191017_0004.pdf , IMG_20191017_0005.pdf 2019-10-17
राजपत्र ढाँचा 2019-08-14
प्रदेश नामाकरण 2019-08-14
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न ऐन, २०७६.pdf 2019-08-07