प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
1 सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
1 day 19 hours ago
प्रेस विज्ञप्ती
2 राजपत्र ढाँचा
1 day 22 hours ago
राजपत्र
3 प्रदेश नामाकरण
1 day 22 hours ago
राजपत्र
4 सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
1 week ago
ऐन
5 सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६
1 week ago
ऐन
6 कानून तर्जुमा सुझाव समिति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
1 week 6 days ago
ऐन
7 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट २०७६ सालमा प्रदान गरिने सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
2 weeks ago
जानकारी
8 आर्थिक ऐन, २०७६
4 weeks ago
ऐन
9 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५
4 weeks ago
ऐन
10 प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
4 weeks ago
ऐन