प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
11 गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
6 months ago
ऐन
12 विनियोजन ऐन २०७५
6 months 2 weeks ago
ऐन
13 प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४
6 months 2 weeks ago
नियम
14 प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४
6 months 2 weeks ago
नियम
15 प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
6 months 2 weeks ago
नियम
16 प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन, २०७४
6 months 2 weeks ago
ऐन
17 स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५
6 months 2 weeks ago
ऐन
18 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५
6 months 2 weeks ago
ऐन
19 सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन, २०७५
6 months 2 weeks ago
ऐन
20 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५
6 months 2 weeks ago
ऐन