सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
11 स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
12 सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
13 विनियोजन ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
14 वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
15 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
16 मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
17 प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
18 प्रदेश सरकार राजपत्र ढाचा
4 months ago
राजपत्र
19 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
4 months ago
राजपत्र
20 प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
4 months ago
राजपत्र