प्रतिवेदन / प्रकाशनहरु

सि.नं शीर्षक प्रकार दस्तावेज
11 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट २०७६ सालमा प्रदान गरिने सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा
1 month 2 weeks ago
जानकारी
12 आर्थिक ऐन, २०७६
2 months ago
ऐन
13 सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
14 प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
15 सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
16 सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
17 सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग ऐन, २०७५
2 months ago
ऐन
18 सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा(पहिलो स‌ंशोधन) नियमावली २०७६
2 months ago
ऐन
19 आर्थिक ऐन (पहिलाे संशोधन) २०७५
2 months ago
ऐन
20 प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१
2 months ago
ऐन