075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) / (पूँजीगततर्फको)

075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) र (पूँजीगततर्फको)
075 मंसिर महिनाको खर्चको फाँटवारी(चालुतर्फ) र (पूँजीगततर्फको)