राजपत्र

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रादेशिक ओधोगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075१ ०७५/०७६ 07/07/2019 - 15:11
हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ०७५/०७६ हवाइ उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf 06/27/2019 - 11:57
प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०७५.pdf 06/27/2019 - 11:44
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६ ०७५/०७६ प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण निर्देशिका, २०७६.pdf 06/27/2019 - 11:40
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७५/०७६ गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 12/28/2018 - 14:06
विनियोजन ऐन २०७५ ०७५/०७६ विनियोजन ऐन २०७५.pdf 12/28/2018 - 14:06
प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४ ०७५/०७६ karyasampadan_niyamawali.pdf 12/28/2018 - 13:13
प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ ०७५/०७६ karyabibhajan.pdf 12/28/2018 - 13:09
प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४.pdf 12/28/2018 - 12:45
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन २०७४.pdf 12/28/2018 - 12:42
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७५/०७६ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:55
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ०७५/०७६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:53
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन, २०७५ ०७५/०७६ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:51
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७५/०७६ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 12/27/2018 - 14:47
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf 12/27/2018 - 14:46
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:43
प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:41
जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५ ०७५/०७६ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:39
आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) २०७५ ०७५/०७६ आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन) 2075.pdf 12/27/2018 - 14:36
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 12/27/2018 - 13:31
कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धी ऐन २०७५ ०७५/०७६ कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धीक़ ऐन २०७५.pdf 12/27/2018 - 11:56
स्थानीय तहकाे कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ ०७५/०७६ स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन , २०७५.pdf 12/26/2018 - 12:06
विनियोजन ऐन २०७५ ०७५/०७६ विनियोजन ऐन २०७५.pdf 12/25/2018 - 15:57
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 12/25/2018 - 15:36