राजपत्र

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ०७५/०७६ गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 12/28/2018 - 14:06
विनियोजन ऐन २०७५ ०७५/०७६ विनियोजन ऐन २०७५.pdf 12/28/2018 - 14:06
प्रदेश नम्वर ७ को प्रदेश सरकार (कार्यसम्पादन ) नियमावली , २०७४ ०७५/०७६ karyasampadan_niyamawali.pdf 12/28/2018 - 13:13
प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ ०७५/०७६ karyabibhajan.pdf 12/28/2018 - 13:09
प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभा नियमावली २०७४.pdf 12/28/2018 - 12:45
प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश नं. ७ प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने बनेको ऐन २०७४.pdf 12/28/2018 - 12:42
स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७५/०७६ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:55
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ०७५/०७६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:53
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन, २०७५ ०७५/०७६ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन 2075.pdf 12/27/2018 - 14:51
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ०७५/०७६ मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf 12/27/2018 - 14:47