शिर्षक दस्तावेज मिति
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६_1.pdf 2020-07-03
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf 2020-05-16
सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस लकडाउन राहत मापदण्ड, २०७६ 2020-04-12
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने निकायको नाम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने निकायको नाम.pdf 2020-03-01
प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा प्रदेश नामाकरण सम्बन्धमा.pdf 2020-03-01
आर्थिक ऐन, २०७५ आर्थिक ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५ स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
विनियोजन ऐन, २०७५ विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्य न्यायाधिवक्ताकोकाम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf 2020-03-01
प्रदेश सरकार राजपत्र ढाचा प्रदेश सरकार राजपत्र ढाचा.pdf 2020-03-01